Dấu hiệu ở Nhật Bản cho du khách

HEATER – AIR CONDITIONER- NHẬT KÝ

COOLER – AIR CONDITIONER- NHẬT KÝ

ĐÓNG – THANG MÁY – NHẬT KÝ

MỞ – THANG MÁY – NHẬT KÝ

ENTRANCE – BUILDINGS – NHẬT KÝ

EXIT – BUILDINGS – NHẬT KÝ

PUSH & PULL – BUILDINGS – NHẬT KÝ

NHỎ FLUSH – RESTROOM – NHẬT KÝ

BIG FLUSH -RESTROOM – NHẬT KÝ


SWITCH ON / SWITCH OFF – ĐIỆN TỬ – NHẬT KÝ

UNLOCK – BƠM NƯỚC – NHẬT KÝ

BIỆN PHÁP – BƠM NƯỚC – NHẬT KÝ

100 Yên (1 đô la), 1000 Yên (10 đô la), 10000 Yên (100 đô la). Không có hóa đơn giấy $ 1 ở Nhật Bản.
NGƯỜI BẮT ĐẦU – NHẬT KÝ

DỪNG – NHẬT KÝ

TIỀN RÚT TIỀN – NHẬT KÝ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...